Så fungerar det om du får en skada

Det är först när skadan inträffar som du verkligen får nytta av ditt försäkringsbolag. Vi vågar sticka ut hakan och säga att vår skadereglering är bland branschens allra bästa. Detta har vi även fått veta, svart på vitt, både via oberoende branschundersökningar och från våra skadedrabbade kunder.

Våra skaderutiner för villaförsäkring

Netviq har inga egna besiktningsmän utan anlitar istället externa konsulter och byggnadsfirmor på din hemort eller i dess närhet. Det innebär att du snabbt kan få hjälp på plats om du skulle drabbas av en skada som ersätts av din villaförsäkring. Så här går skaderegleringen till :
 

  1. Om du råkar ut för en skada kan du kontakta oss på telefon 0200-213 213. Du kan även använda vårt Online Skadeformulär för att anmäla skada.
  2. När vi får in din anmälan i våra system så kommer en skadereglerare gå igenom ditt ärende. Denna skadereglerare blir din personliga skadereglerare som du kan kontakta om du har några funderingar.
  3. När din skadereglerare tittat på ditt ärende kommer du att bli kontaktad och få besked du kommer att få ersättning från din villaförsäkring. Du kan närsomhelst höra av dig med frågor eller funderingar.

Om du inte är nöjd

Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller med hur du blivit bemött ber vi dig att i första hand vända dig till den handläggare som handlagt ditt ärende, det är ofta tillräckligt för att situationen ska klaras upp.

Om du fortfarande inte är nöjd kan ansvarig chef på berörd avdelning kontrollera ärendets hantering och utfall. Om oenighet fortfarande råder efter att du har fått besked från ansvarig chef kan du vända dig till Netviqs (Moderna Försäkringars) Klagomålsansvarig:


Moderna Försäkringar

Klagomålsansvarig
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se


Klagomålsansvarig ser till att ditt klagomål hanteras. Om Klagomålsansvarig bedömer att ditt klagomål lämpar sig för det kommer ärendet att tas upp för prövning i Moderna Försäkringars interna Överprövningsnämnd.

Nämnden prövar tvistiga anspråk på grund av försäkringsavtal. Överprövningsnämndens uppgift är med andra ord att granska/ompröva ett avslutat ärende där bolaget har lämnat ett skriftligt slutligt beslut. Nämnden granskar inte långa handläggningstider eller bemötanden. Sådana klagomål bör framföras till ansvarig chef istället. Det är kostnadsfritt att få sitt ärende prövat i Överprövningsnämnden. Förfarandet är rent skriftligt. Du kan därför inte personligen närvara vid nämndssammanträdet.

Moderna Försäkringar vill alltid bemöta dig som kund på ett vänligt och korrekt sätt. Men ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. I Överprövningsnämnden deltar därför bland andra Kundombudsmannen som har till uppgift att ta till vara dina intressen och framföra dina synpunkter. Vill du komma i kontakt med Kundombudsmannen ber vi dig kontakta Klagomålsansvarig.

Överprövningsnämnden granskar ditt ärende och i de fall nämnden bedömer att ditt ärende bör ändras rekommenderar nämnden ändring av tidigare beslut. Skulle det visa sig att Överprövningsnämnden inte bedömer att tidigare beslut bör ändras mottar du ett besked vari nämnden noggrant förklarar hur handläggaren, med stöd av Moderna Försäkringars villkor/avtal/praxis, handlagt ditt ärende.

Överprövningsnämnden är förhindrad att pröva vissa typer av ärenden så som t ex ärenden som för en rättvis och allsidig bedömning kräver muntlig bevisning eller som lämpar sig bättre för prövning i annan nämnd. Överprövningsnämnden prövar inte heller klagomål som inkommit mer än 6 månader efter att Moderna Försäkringar meddelat slutligt beslut i ärendet.

Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå.

www.konsumenternas.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM, Tfn 08-22 58 00

Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp.


Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

www.arn.se

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM, Tfn 08-555 017 00

Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol.

Rättsskyddsförsäkring

Gäller ditt klagomål rättsskyddsförsäkring kan detta istället komma att prövas av Svensk Försäkrings Nämnd för Rättsskyddsfrågor eller Ombudskostnadsnämnden (www.forsakringsnamnder.se) – Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Vid personskada

Gäller ditt klagomål personskada kan detta istället komma att prövas av annan nämnd såsom:

Trafikskadenämnden (http://www.trafikskadenämnden.se) – Trafikskadenämnden finns för att du ska få en så rättvis och skälig ersättning som möjligt när du har råkat ut för en personskada i följd av trafik. Trafikskadenämnden lämnar rådgivande yttranden om bedömning och beräkning av ersättningsfrågor gällande trafikskadeersättning. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd (www.forsakringsnamnder.se) – Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar skaderegleringsfrågor rörande ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som regleras på skadeståndsrättslig grund. Kontakta skaderegleraren för ytterligare information.

Tvist mot oss

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment kan detta rättskydd även komma att gälla vid en tvist mot oss. Rättsskyddsförsäkringen gäller under de förutsättningar som framgår av försäkringsvillkoren