Allt du behöver veta om aktsamhetskrav

Aktsamhetskrav är särskillda krav som måste uppfyllas för att du ska kunna få full ersättning av din försäkring. Du kan t.ex. inte lämna ytterdörren öppen och åka på semester, då är inte aktsamhetskraven uppfyllda.

Aktsamhetskrav

Generellt gäller att du måste var aktsam om den försäkrade egendomen för att så långt som möjligt förhindra att denna skadas, förloras eller stjäls. Du måste alltid följa tillverkarens anvisningar och följa bestämmelserna i lagar och föreskrifter. I vissa situationer och för stöldbegärlig egendom, kontanter och värdehandlingar, gäller att du skall vara särskilt aktsam för att du skall få ersättning vid skada eller stöld.

Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav stöldmomentet

Du måste låsa samtliga ytterdörrar och regla fönster till din bostad. Nycklar får inte lämnas i närheten av bostaden eller på annat sätt kunna identifieras. Cykel måste låsas med godkänd låsanordning och du måste alltid ha uppsikt över egendom som du tar med dig utanför bostaden.

Stöldbegärlig egendom, kontanter och värdehandlingar:

  • som du tar med dig utanför bostaden krävs att du är särskilt aktsam om.
  • förvarad i hotellrum, passagerarhytt eller liknande måste låsas in.
  • förvarad i fordon, fritidsbåt eller arbetsplats skall vara inlåst och förvaras insynsskyddat.

Säkerhetsföreskrifter för installationer samt vid reparation, om- och tillbyggnad.

För samtliga installationer t ex el, ventilation, vatten, avlopp, och våtrum gäller att dessa skall vara fackmanna-mässigt utförda. Skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra frysning av ledningssystemet och därtill anslutna anordningar. Huset ska hållas under tillsyn och uppvärmt, så att ledningar och anordningar anslutna till dessa inte fryser vid kyla och kortare strömavbrott. Kontroll skall göras att bränsle för uppvärmning alltid finns i tillräcklig mängd. Hushållsmaskiner med vattenanslutning, te x kylskåp med ismaskin och diskmaskin ska vara installerade med uppvikt plastmatta eller försedda med läckageskydd i form av underlägg. Vid samtliga installationer gäller att du endast får använda produkter som är godkända av offentlig myndighet ur miljö- och/eller säkerhetssynpunkt. För samtliga installationer och vid reparationer, om och tillbyggnader skall myndighets föreskrifter samt tillverkares, leverantörers eller installatörers anvisningar för installation, skötsel och underhåll alltid följas.